คณะกรรมการและสมาชิก

คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมกรุงเทพกรีฑา พ.ศ. 2567-2569

 นายพิพัฒน์ กัญจนาภรณ์  สมาชิกสามัญเลขที่ 1018  นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา
 นายภาคภูมิ ไชยะคำ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0466  อุปนายก 1
 นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี  สมาชิกสามัญเลขที่ 0159  อุปนายก 2
 นายทวีศักดิ์ บุตรตัน  สมาชิกสามัญเลขที่ 0179  กรรมการเลขานุการ
 นายสุรักษ์ เตชะศรีสุขโข  สมาชิกสามัญเลขที่ 1202  กรรมการเหรัญญิก
 นายจิโรจน์ ปิติภิญโญภาส  สมาชิกสามัญเลขที่ 1167  กรรมการปฏิคม
 นายธนธัช ตัณฑสิทธิ์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0742  กรรมการกีฬากลางแจ้ง
 นายสันทิฏฐ์ เสตสุวรรณ  สมาชิกสามัญเลขที่ 1044  กรรมการแข่งขันและแต้มต่อ
 นายสุธี เกียรติพัฒนกุล  สมาชิกสามัญเลขที่ 0985  กรรมการกีฬาในร่ม
 นายเฑียรชัย รักตันติโชค  สมาชิกสามัญเลขที่ 0449  กรรมการที่ดินและทรัพย์สิน
 พล.อ.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0035  กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 นายปณิธาน สินวรคุปต์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0044  กรรมการประชาสัมพันธ์
 นางสาวพัชราภรณ์ เทียนบุญ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0475  กรรมการทะเบียนสมาชิก
 นายชนะพล ภาณุมาศมณฑล  สมาชิกสามัญเลขที่ 1173  กรรมการวิเทศสัมพันธ์
 พล.อ.สิทธิพล ชินสำราญ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0882  กรรมการกลาง
 นายธีรวัต หาริกุล  สมาชิกสามัญเลขที่ 0150  กรรมการกลาง
 พล.อ.ดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์  สมาชิกสามัญเลขที่ 0964  กรรมการกลาง
 นายพิชัย สีห์โสภณ  สมาชิกสามัญเลขที่ 0262  กรรมการกลาง
     
     
     

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1. นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ
 2. ศ.นพ. ประกิต เทียนบุญ
 3. พล.ต.ต.พรภัทร สุยะนันทน์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1. นายสุทัศน์  เตชะวิบูลย์  ที่ปรึกษา(กิตติมศักดิ์) นายกสมาคมฯ
 2. นายกำธร  วังอุดม  ประธานที่ปรึกษา
 3. นายเทอดพันธ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการที่ปรึกษา
 4. นพ.ธำรง  ทัศนาญชลี  กรรมการที่ปรึกษา
 5. นายสุพล  สุดอ่อน  กรรมการที่ปรึกษา
 6. นายสมบูรณ์  พรานนท์สถิตย์  กรรมการที่ปรึกษา
 7. นายพรชัย  กิตติปัญญางาม  กรรมการที่ปรึกษา
 8. นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ  กรรมการที่ปรึกษา
 9. นายไทย  สุพานิชวรภาชน์  กรรมการที่ปรึกษา
 10. นายธวัช  ตัณศิริชัยยา  กรรมการที่ปรึกษา
 11. นายวสันต์  ดุลยภิญโญ  กรรมการที่ปรึกษา
 12. นายภิญโญ  อันอดิเรกกุล  กรรมการที่ปรึกษา
 13. นายชาญชัย  ภิรมย์สวัสดิ์  กรรมการที่ปรึกษา
 14. นายเทียนชัย  ไชยภัทรานันท์  กรรมการที่ปรึกษา
 15. นายอำนวย  ศิริสร้อยเงิน  กรรมการที่ปรึกษา
 16. นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง  กรรมการที่ปรึกษา
 17. นางกฤษณพร  ฟุ้งเกียรติ  กรรมการที่ปรึกษา
 18. นางพวงเพ็ญ  หงษ์สิทธิวงศ์  กรรมการที่ปรึกษา
 19. นายเทียนประสิทธิ์  ไชยภัทรานันท์  กรรมการที่ปรึกษา
 20. นายสว่าง  เกษตรสุวรรณ  กรรมการที่ปรึกษา
 21. นายชยาวุธ  จิระธันห์  กรรมการที่ปรึกษา
 22. นางประกายทิพย์  สกุลบุญพาณิชย์  กรรมการที่ปรึกษา
 23. นายปรเมศวร์  นิสากรเสน  กรรมการที่ปรึกษา
 24. นางสาวเนตร  ปริมปกรณ์  กรรมการที่ปรึกษา
 25. ดร.ธงเชษฐ  นาคะตะ  กรรมการที่ปรึกษา 

คณะผู้ตรวจสอบ

 1. นายธนากร เกษตรสุวรรณ
 2. นายประดิษฐ์ สหชัยยันต์
 3. นางเพลินพิศ ธันวารชร
 4. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี
 5. นายหัสนันท์ นภาศัพท์

สมาคมกรุงเทพกรีฑา

ที่ตั้ง:
282 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ติดต่อ

จองเวลาออกรอบ: 0-2736-0378-9, 061-401-5208, 061-401-5903
แฟกซ์: 0-2736-0379
สำนักงาน: 0-2736-1662-3

สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ: 080-392-6032 

อีเมล: admin@krungthepkreetha.co.th

QR Website

 

© Copyright Krungthepkreetha Association 2018, Designed by Megaweb.co.th

Search