คณะกรรมการและสมาชิก

คณะกรรมการ

Image

นายกสมาคม

Image

อุปนายกที่ 1

Image

อุปนายกที่ 2

Image

กรรมการเลขานุการ

Image

กรรมการเหรัญญิก

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมกรุงเทพกรีฑา พ.ศ. 2560-2562

 ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ  นายกสมาคม กรุงเทพกรีฑา
 นายอรุณ วัชระสวัสดิ์  อุปนายกที่ 1
 นายพิพัฒน์ กัญจนาภรณ์  อุปนายกที่ 2
 นายอำนวย  ศิริสร้อยเงิน  กรรมการเลขานุการ
 นายธนากร  เกษตรสุวรรณ  กรรมการเหรัญญิก
 นายพีรยุทธ  พสุธารชาติ  กรรมการปฏิคม
 นายปรีชา  รุณทิวา  กรรมการกีฬากลางแจ้ง
 นายชยันต์   ตีระรัตน์  กรรมการแข่งขันและต่อแต้ม
 นายตระการ  เฟื่องฟู  กรรมการกีฬาในร่ม
 นายสุวิทย์  อรุณานนท์ชัย  กรรมการที่ดินและทรัพย์สิน
 นายเทอดพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 นายชาญชัย  ภิรมย์สวัสดิ์  กรรมการประชาสัมพันธ์
 นายไพรัช  มหธารทิพย์  กรรมการทะเบียนสมาชิก
 นายเดชา  เมธประภา  กรรมการวิเทศสัมพันธ์
 นายนเรศ  ธรรมวรพล  กรรมการกลาง
 นายพิญโญ  วิชัยภิญโญ  กรรมการกลาง
 นายวีระชัย  สัจจะวโรดม  กรรมการกลาง
 นายประสงค์ ธาราไชย  กรรมการกลาง
 นพ.บุญแสง  วุฒิพันธ์   กรรมการกลาง
 นายวิชัย  เจตุสันติ์  กรรมการกลาง
 นายเกษม  แย้มวาทีทอง  กรรมการกลาง

 

ที่ปรึกษา(กิตติมศักดิ์)
นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา

กรรมการที่ปรึกษา
นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา

กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อำนวยการสมาคมกรุงเทพกรีฑา

คณะผู้ตรวจสอบ

  1. พลตำรวจตรี พรภัทร์  สุยะนันทน์
  2. นายพรชัย  กิตติปัญญางาม
  3. นายไพรัตน์  นาคะป่า
  4. นายเจษฎา บวรกีรติขจร
  5. นายสุทธิศักดิ์ บำรุงตระกูล

รายละเอียดการเป็นสมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ

Image

หมวด 1 สมาชิกสามัญ

ข้อ 5. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการมีมติรับเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ ยกเว้นบุคคลซึ่งมีสมาชิกภาพอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

ข้อ 6. สมาชิกสามัญของ สมาคมนี้ให้มีจำนวนไม่เกิน 1,212 คน ถ้าจำนวนสมาชิกสามัญลดลงจากจำนวนที่กำหนดไว้ และไม่มีผู้รับสวมสิทธิในการเป็นสมาชิกสามัญของผู้ที่ออกไป หรือคณะกรรมการอำนวยการมีมติไม่รับผู้สวมสิทธิเข้าเป็นสมาชิกสามัญ คณะกรรมการอำนวยการจะใช้ดุลยพินิจเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญให้ครบจำนวนตามที่ กำหนดไว้ก็ได้

ข้อ 7. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องยื่นใบสมัครตามระเบียบที่สมาคมกำหนด โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมนี้ ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 365 วัน เป็นผู้รับรอง 2 คน และต้องชำระค่าโอนตามที่คณะกรรมการกำหนดสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญจะต้องชำระค่าบำรุงและอื่นๆ ให้แก่ สมาคม ตามที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด ด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่

ข้อ 8. ให้กรรมการ เลขานุการประกาศชื่อของผู้สมัครไว้ ณ ที่ปิดประกาศของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อครบกำหนดแล้วให้นำเสนอ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณาในคราวประชุมถัดไป ทั้งนี้ต้องดำเนินการและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่บุคคลนั้นยื่นใบสมัคร

ข้อ 9. การพิจารณาของ คณะกรรมการอำนวยการในการรับผู้สมัครเป็นสมาชิกนั้นให้คณะกรรมการอำนวยการมี มติโดยการลงคะแนนลับ ถ้ามีคะแนนเสียงไม่ควรรับเกินกึ่งหนึ่งให้ถือว่าคณะกรรมการอำนวยการมีมติไม่ รับผู้สมัครนั้นเป็นสมาชิก

ข้อ 10. เมื่อคณะ กรรมการลงมติรับสมัครบุคคลใดเป็นสมาชิกแล้ว ให้กรรมการเลขานุการแจ้งให้ผู้สมัครทราบ และให้ประกาศชื่อผู้นั้นไว้ ณ ที่ปิดประกาศของสมาคมไม่น้อยกว่าสิบห้าวันถ้าคณะกรรมการอำนวยการลงมติ ไม่รับผู้สมัครใดเป็นสมาชิกให้กรรมการเลขานุการ แจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการมีมติ

ข้อ 11. หลังจากกำหนดหก เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการลงมติไม่รับผู้สมัครใดเป็นสมาชิก ผู้สมัครนั้นจะสมัครเป็นสมาชิกได้อีกครั้งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ข้างต้นถ้าคณะกรรมการมีมติไม่รับผู้สมัคร นั้นเป็นสมาชิกอีก ผู้สมัครนั้นหมดสิทธิที่จะสมัครเป็นสมาชิกอีกต่อไป

ข้อ 12. สมาชิกสามัญผู้ใดประพฤติตนจนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองหรือของ สมาชิกอื่นหรือของสมาคมอย่างร้ายแรง หรือฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสมาคมจนเป็นเหตุให้เสียหาย แก่สมาคมอย่างร้ายแรง คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจดำเนินการให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพได้ตาม วิธีการที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

(1) ให้คณะ กรรมการอำนวยการมีหนังสือแจ้งพฤติการณ์ไปยังสมาชิกผู้นั้น หรือเชิญสมาชิกผู้นั้นมารับทราบพฤติการณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อขอให้สมาชิกผู้นั้นลาออกจากสมาชิก

(2) ถ้า สมาชิกผู้นั้นไม่ยอมลาออก และมิได้คัดค้านต่อคณะกรรมการอำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการมีหนังสือแจ้งพฤติการณ์ไปยังสมาชิกผู้นั้น หรือวันที่คณะกรรมการอำนวยการเชิญสมาชิกผู้นั้นรับทราบพฤติการณ์คณะกรรมการ อำนวยการจะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาพฤติการณ์ของสมาชิกผู้ นั้นภายใน 30 วัน ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิสมาชิกผู้นั้นที่จะเข้าประชุมชี้แจงพฤติการณ์ของตนต่อที่ ประชุมใหญ่วิสามัญด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

(3) ถ้า สมาชิกผู้นั้นไม่ยอมลาออก และได้คัดค้านต่อคณะกรรมการอำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมพิจารณาคำคัดค้านนั้นอีกครั้งหนึ่งถ้าคณะ กรรมการอำนวยการยืนยันเห็นควรให้สมาชิกผู้นั้นลาออกก็ให้ดำเนินการตามข้อ 12 (2)

(4) การประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อ 12 (2) ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะควรลบชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิกหรือไม่ ในการนี้ให้ดำเนินการเป็นการประชุมลับห้ามมิให้ผู้ไม่มีสิทธิเข้าประชุมร่วม ประชุมด้วย เว้นแต่เจ้าหน้าที่ตามจำนวนที่จำเป็น การลงมติในที่ประชุมให้ลงคะแนนลับคะแนนเสียงให้ลบชื่อผู้ใดออกจากทะเบียน สมาชิกจะต้องมีไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่เข้าประชุม

ข้อ 13. เมื่อมีกรณีเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกผู้ใดดังกล่าวในข้อ 12 คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจห้ามมิให้สมาชิกผู้นั้นใช้สิทธิในสมาคมได้ชั่ว คราวไม่เกิน 3 เดือน เพื่อดำเนินการสอบสวนพฤติการณ์ของสมาชิกผู้นั้นถ้าครบกำหนดห้ามใช้สิทธิชั่ว คราวนั้นแล้วคณะกรรมการอำนวยการยังมิได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ให้สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิใช้สิทธิในสมาคมได้ต่อไป

ข้อ 14. เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายให้ถือสิทธิการเป็นสมาชิกเป็นมรดกชิ้นหนึ่ง ให้ตกทอดถึงทายาท

หมวด 2 สมาชิกวิสามัญ

ข้อ 15. สมาชิกวิสามัญ คือ บุคคลที่เป็นภรรยา หรือสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย และบุตรที่เกิดจากสมาชิกสามัญของสมาคมฯ เท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวดนี้

ข้อ 16. ภรรยา หรือสามี และบุตรของสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญได้ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญอยู่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2535

ข้อ 17. ให้นำความในหมวด 1 เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก และการรับสมัครเป็นสมาชิกมาใช้บังคับแก่สมาชิกวิสามัญโดยอนุโลม

ข้อ 18. สมาชิกวิสามัญคนใดประพฤติตนจนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองหรืข องสมาชิกอื่นๆ หรือของสมาคม คณะกรรมการอำนวยการจะมีมติให้ลบชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียนก็ได้ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการอำนวยการที่เข้าประชุมโดยการลง คะแนนลับ แต่ต้องให้สมาชิกผู้นั้นมีโอกาสชี้แจงแก้ตัวก่อนให้นำความในข้อ 13 มาใช้บังคับแก่สมาชิกวิสามัญโดยอนุโลม

สมาคมกรุงเทพกรีฑา

ที่ตั้ง:
282 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ติดต่อ

โทร: 0-2736-0378-9, 061-401-5811, 061-401-5903
แฟกซ์: 0-2736-2230
อีเมล: info@krungthepkreetha.co.th

QR Website

 

© Copyright Krungthepkreetha Association 2018, Designed by Megaweb.co.th

Search