สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงปลูกต้นสักเพื่อเป็นสิริมงคล ณ แฟร์เวย์หลุม 15

"โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินงานขึ้นในปี 2506 การดำเนินงานเป็นไปอย่างลุ่มๆ ดอนๆ ไม่ใคร่ี่ราบเรียบนัก ทางด้านสนามก็เริ่มลงมือก่อสร้างในปี 2510 ในปี 2512 เริ่มเปิดสนามทดลองขึ้น 3 หลุมทางด้านตะวันตกของสนาม โดยใช้หลุม 3 ปัจจุบันเป็นหลุมที่ 1 หลุมที่ 4 เป็นหลุมที่ 2 และหลุมที่ 5 เป็นหลุมที่ 3 กับทั้งได้ใช้โรงงานอันเป็นที่เก็บอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นสโมสรฯ ชั่วคราว"

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ "ร.พ." ณ แท่นศิลาบนแฟร์เวย์หลุมที่ 15

คณะกรรมการฯ ได้หารือกันแล้ว พร้อมกันลงมติที่จะรับเสด็จได้ จึงมอบให้ ม.ร.ว. เทพยพงศ์ เทวกุล เป็นผู้กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จมาทรงกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพ กรีฑา พระองค์ท่านได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จมาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2512 เวลา 15.00 น. ทรงกอล์ฟหลุม 10 ถึงหลุม 18

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงประทับที่เรือนแพ "วัลลภา-วันละพาร์"

"ในการเสด็จครั้งนี้ คณะกรรมการให้สร้างเรือนแพทรงไทย อยู่กลางบ่อน้ำระหว่างแฟร์เวย์หลุม 15 และ หลุม 17 เพื่อทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ และเสวยพระสุธารสหลังจากทรงกอล์ฟแล้ว พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเรือนแพทรงไทยหลังนี้เป็นอันมาก ได้พระราชทานนามเรือนแพหลังนี้ว่า วัลลภา-วัลละพาร์ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ต่อมาเรือนแพหลังนี้ได้ถูกไฟไหม้เสียมือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2517"

"หลังจากนั้นก็ได้เสด็จมาทรงกอล์ฟ และเสวยพระสุธารสในตอนเย็นที่สโมสรเป็นประจำหลายครั้ง คณะกรรมการได้จัดที่ประทับและที่เสวยพระสุธารสที่ชั้นบนของสโมสร"