ประวัติ

สมาคมกรุงเทพกรีฑา ได้เปิดสนามกอล์ฟ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2512 มีจำนวน 18 หลุม มีสมาชิกสามัญ 1,212 คน

การก่อสร้างสนามกอล์ฟ เริ่มแรกออกแบบโดย พล.ร.ต. เล็ก สุมิตร และ ร.อ. อำนวย ทัพพะรังสี เป็นผู้วางแผนอำนวยการก่อสร้าง ในปี 2537 ในสมัยของท่าน พล.ต.อ. เภา สารสิน เป็นนายกสมาคมได้ทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยมอบให้ มร. เจมส์ โรเบิร์ต วอห์น สถาปานิกชาวอเมริกัน เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง โดยมีบริษัท ลดา ธนสิน จำกัด เป็น ผู้รับเหมาก่อสร้างใหม่ทั้งหมด 18 หลุม เปิดให้สมาชิกและนักกอล์ฟเล่นได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2538 เป็นต้นมา

ตามข้อบังคับสมาคมกรุงเทพกรีฑา พ.ศ. 2544 กำหนดให้มี สมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ

สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการมีมติรับเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ให้ถือสิทธ์การเป็นสมาชิกเป็นมรดกตกทอดถึงทายาท สมาชิกสามัญอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้ผู้อื่นได้ ถ้าผู้รับโอนมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ได้ และคณะกรรมการอำนวยการมีมติ รับผู้รับโอนเป็นสมาชิก

สมาชิกวิสามัญ ได้แก่คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย และบุตรที่เกิดจากสมาชิกสามัญของสมาคมนี้ ภรรยา หรือ สามีและบุตรของ สมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน มีสิทธ์สมัครเข้าเป็น สมาชิกวิสามัญได้

แขกของสมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของสมาคมมีสิทธินำบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสมาคมมาใช้บริการของสมาคมในฐานะแขกของสมาชิกได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนดให้แขกของสมาชิกใช้บริการของสมาคมได้เฉพาะเวลาที่สมาชิกผู้นั้นปรากฎตัวอยู่บริเวณของสมาคม และตามเวลาที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนดไว้เท่านั้น

แขกของสมาชิก(กีฬาอื่นๆ) หมายถึง เป็นแขกของสมาชิกสามัญตามข้อบังคับสมาคมกรุงเทพกรีฑา หมวดที่ 3 ข้อที่ 19 แต่ยกเว้นให้แขกของสมาชิกมาใช้บริการกีฬาอื่นๆของสมาคมได้โดยไม่ต้องมีสมาชิกผู้นั้นปรากฎตัวอยู่ในบริเวณของสมาคมฯ ทั้งนี้แขกของสมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงตามที่สมาคมฯกำหนดและเป็นบุคคลที่สมาคมฯรับเข้าเป็นแขกสมาชิกกีฬาอื่นๆแล้วเท่านั้น